• Aparat

آمور دو ریل

تعمیم امر درونی

از غم تنهایی