فویاد و آسایاس: در میان آغوش من

ایده‌هایی از و درون «ومپایرز»/ایرما وپ
نویسنده: متین احمدی

حقیقت‌ ‌ماجرا‌ ‌چه‌ ‌بود؟‌ ‌دقیقاً‌ ‌چه‌ ‌اتفاقاتی‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌سال­‌های‌ ‌ابتدایی‌ ‌سدۀ‌ ‌بیستم‌ ‌داشت‌ ‌رخ‌ ‌می‌داد؟‌ ‌سینما‌ ‌آغاز‌ ‌شده‌ ‌بود‌ ‌و‌ ‌بیشتر‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌چیزی‌ ‌به‌ ‌معجزه‌ ‌می‌مانست؛‌ ‌رویایی‌ ‌در‌ ‌مواجهه‌ ‌با‌ ‌واقعیت­‌هایی‌ ‌مختلف‌ ‌در‌ ‌تمام‌ ‌سطوح‌ ‌زندگی.‌ ‌در‌ ‌دهه‌ی‌ ‌دوم‌ ‌(1910-1920)‌ ‌جنگ‌ ‌بزرگ‌ ‌آغاز‌ ‌شد‌ ‌و‌ ‌مردی‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌میان،‌ ‌در‌ ‌دل‌ ‌پاریس‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌کمپانی‌ ‌گومون،‌ ‌به‌ ‌سرش‌ ‌زد‌ ‌سریال­‌هایی‌ ‌بسازد‌ ‌درباره‌ی‌ ‌عشق‌ ‌و‌ ‌مهربانی،‌ ‌درباره‌ی‌ ‌زن­‌ها‌ ‌و‌ ‌خیابان‌‌های‌ ‌پاریس.‌ ‌فیلم­‌ها‌ ‌یا‌ ‌سینه-وودِویل‌ها‌ ‌(Cine-vaudeville)‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌چند‌ ‌ایدۀ‌ ‌اساسی‌ ‌پا‌ ‌گرفته‌ ‌بودند:‌ ‌موقعیت­‌هایی‌ ‌کمیک‌ ‌بر‌ ‌مبنای‌ ‌منطق‌ ‌درونی‌ ‌رخداد‌ها‌ ‌و‌ ‌اَکت­‌ها‌ ‌با‌ ‌چاشنی‌ ‌موسیقی‌ ‌و‌ ‌رقص،‌ ‌کمدی‌ ‌و‌ ‌تم­‌های‌ ‌مشخص‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌اجرای‌ ‌بازیگران‌ ‌آفریده‌ ‌می‌شد.‌ ‌آن‌ ‌سال­‌ها‌ ‌در‌ ‌پاریس،‌ ‌کافه-کنسرت­‌ها‌ ‌و‌ ‌موزیک-هال­‌ها‌ ‌با‌ ‌فیگور‌هایی‌ ‌جدی‌ ‌در‌ ‌کمدی‌ ‌بازار‌ ‌گرمی‌ ‌داشتند،‌ ‌طوری‌ ‌که‌ ‌لوئیس‌ ‌لالوی‌ ‌در‌ ‌سال‌ ‌1914‌ ‌گفته‌ ‌بود:‌ ‌«پاریس‌ ‌این‌ ‌روز‌ها‌ ‌بیشتر‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌زمانی‌ ‌شهرِ‌ ‌لذت­‌ها‌ ‌و‌ ‌عیاشی­‌هاست.»‌ ‌ترمِ‌ ‌این‌ ‌کافه‌­ها،‌ ‌و‌ ‌وودِویل­­‌هایی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن­‌ها‌ ‌اجرا‌ ‌می‌­شد،‌ ‌فرصت‌ ‌و‌ ‌عادت­‌هایی‌ ‌را‌ ‌پدید‌ ‌آورد‌ ‌برای‌ ‌گذران‌ ‌دوران‌ ‌جنگ:‌ ‌ماشین‌ ‌رویاسازی‌ ‌برای‌ ‌امیال‌ ‌جامعه‌ ‌و‌ ‌نوعی‌ ‌از‌ ‌دراماتورژی‌ ‌که‌ ‌بنا‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌واکنش­‌های‌ ‌خنده،‌ ‌خشم‌ ‌و‌ ‌اندوه‌ ‌مخاطبان‌ ‌خود‌ ‌می‌گذاشت.‌ ‌لویی‌ ‌فویاد،‌ ‌این‌ ‌کارمند‌ ‌عالی‌ ‌رتبۀ‌ ‌کمپانی‌ ‌گومون،‌ ‌با‌ ‌خود‌ ‌فکر‌ ‌کرد‌ ‌که‌ ‌می‌­تواند‌ ‌این‌ ‌نمایش­‌ها‌ ‌را‌ ‌تبدیل‌ ‌به‌ ‌سینما‌ ‌کند،‌ ‌و‌ ‌این‌ ‌کار‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌ظرافت‌ ‌و‌ ‌دقت‌ ‌زیاد‌ ‌انجام‌ ‌دهد.‌ ‌امکانات‌ ‌زمانه‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌هوشمندی‌ ‌و‌ ‌مناعت‌ ‌طبع‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ ‌گرفت‌ ‌و‌ ‌توانست‌ ‌فیلم­‌هایی‌ ‌بسازد‌ ‌اساساً‌ ‌از‌ ‌و‌ ‌برایِ‌ ‌مردم‌ ‌پاریس.‌ ‌فیلمسازی‌ ‌ظهور‌ ‌کرد‌ ‌که‌ ‌می‌خواست‌ ‌رویا‌های‌ ‌سینما‌ ‌را‌ ‌محقق‌ ‌کند‌ ‌و‌ ‌دنیایی‌ ‌بیافریند‌ ‌که‌ ‌چیزی‌ ‌آنقدر‌ها‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌واقعی‌ ‌نباشد‌ ‌یا‌ ‌درست‌تر،‌ ‌فویاد‌ ‌می‌خواست‌ ‌رویا‌ ‌بسازد.‌ ‌خواب­‌هایی‌ ‌با‌ ‌شب­‌های‌ ‌آبی‌فام‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌حضور‌ ‌زنانی‌ ‌زیبا.‌ ‌میانِ‌ ‌پاریس‌ ‌افسون­گر‌ ‌با‌ ‌زنان‌ ‌فریبنده‌اش.‌ ‌اندام‌ ‌تراشخوردۀ‌ ‌شهر‌ ‌را‌ ‌خون‌ ‌زنانی‌ ‌گرم‌ ‌می‌کند‌ ‌با‌ ‌چشمانی‌ ‌مسحورکننده‌ ‌و‌ ‌با‌ ‌استعدادی‌ ‌کمیک‌ ‌در‌ ‌خلق‌ ‌لحظه­‌ها‌ ‌که‌ ‌مردان‌ ‌را‌ ‌دل­باخته‌ ‌و‌ ‌سربازان‌ ‌جنگ‌ ‌را‌ ‌سرگرم‌ ‌کنند؛‌ ‌همینطور‌ ‌نوجوانان‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌رویا‌های‌ ‌شبانۀ‌ ‌خود‌ ‌در‌ ‌بستر.

فویاد‌ ‌داشت‌ ‌کاری‌ ‌همه‌جانبه‌ ‌می‌­کرد‌ ‌و‌ ‌از‌ ‌زاویه­‌های‌ ‌متفاوت‌ ‌نگاه‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌گسترش‌ ‌می‌داد.‌ ‌چهره­‌های‌ ‌مهم‌ ‌و‌ ‌محبوب‌ ‌استیج‌ ‌پاریس،‌ ‌موزیدورا‌ ‌و‌ ‌مارسل‌ ‌لِوِسک‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌صحنۀ‌ ‌سینما‌ ‌آورد‌ ‌و‌ ‌تعداد‌ ‌قابل‌ ‌توجهی ‌کار‌ ‌(به‌ ‌سند‌ ‌تاریخ‌ ‌800‌ ‌فیلم)‌ ‌با‌ ‌آن­‌ها‌ ‌ساخت.‌ ‌مردی‌ ‌با‌ ‌زیاده‌­خواهی‌ ‌او‌ ‌بعید‌ ‌بود‌ ‌نتواند‌ ‌مردم‌ ‌را‌ ‌بخنداند‌ ‌و‌ ‌سرگرم‌ ‌کند.‌ ‌در‌ ‌بهار‌ ‌1914‌ ‌احتمالا‌ ‌در‌ ‌شبی‌ ‌با‌ ‌خنکای‌ ‌فروردینی،‌ ‌موزیدورا‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌نمایشی‌ ‌دید‌ ‌و‌ ‌شیفته‌اش‌ ‌شد.‌ ‌تا‌ ‌جایی‌ ‌که‌ ‌نامه‌ای‌ ‌به‌ ‌او‌ ‌فرستاد‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌نوشت:‌ ‌«‌ ‌سینما‌ ‌هنر‌ ‌است،‌ ‌بیا‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌فیلم­‌ها‌ ‌بازی‌ ‌کن!»‌ ‌موزیدورا‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌نمی­‌شناخت‌، ‌برای‌ ‌او‌ ‌نوشت:‌ ‌«‌ ‌فیلم؟‌ ‌حتما‌ ‌شوخی‌ ‌می­کنی!‌ ‌من‌ ‌آکروبات‌ ‌نیستم!»‌ ‌اما‌ ‌کمی‌ ‌بعد،‌ ‌فویاد‌ ‌با‌ ‌چرب‌زبانی‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌شیفته­‌ ‌و‌ ‌رفیق‌ ‌خود‌ ‌کرد:‌ ‌«‌ ‌من‌ ‌همه‌ ‌چیزِ‌ ‌این‌ ‌مرد‌ ‌را‌ ‌دوست‌ ‌دارم!‌ ‌کسی‌ ‌که‌ ‌کارش‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌تحرک‌ ‌و‌ ‌سرزندگی،‌ ‌هوش‌ ‌و‌ ‌جامعیت‌ ‌زیادی‌ ‌انجام‌ ‌می‌دهد.»‌ ‌

از‌ ‌لویی‌ ‌فویاد،‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌گستردگی‌ ‌کار،‌ ‌تنها ‌چند‌ ‌سریال‌ ‌به‌ ‌دست‌ ‌ما‌ ‌رسیده.‌ ‌«فانتوماس»،‌ «‌خون آشام‌ها»‌ ‌و‌ «‌ژودکس»‌ ‌به‌ ‌ترتیب‌ ‌در‌ ‌سال­‌های‌ ‌1914-1917‌ ‌در‌ ‌پاریس‌ ‌ساخته‌ ‌و‌ ‌اکران‌ ‌شدند.‌ «‌تی مین»‌ ‌و «باراباس»‌ ‌هم‌ ‌در‌ ‌سال­‌های‌ ‌1918-1920.‌ ‌«فیلم‌هایی که می‌خواستند تکه‌هایی از زندگی باشند»؛ گوشه‌هایی از آن را نشان بدهند و از طریق چشم‌ها به تقویت احساسات بپردازند. با لمسِ راز صحنه و چشم‌انداز آن، واقعیتِ پنهان فویاد در تغییر مداوم مود و قیافه‌ بازیگران ابداع می‌شد. ‌

فویاد‌ ‌به‌ ‌تعابیر‌ ‌بسیاری‌ ‌اولین‌ ‌فیگور‌ ‌جدی‌ ‌سینما‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌توانست‌ ‌فاصله‌ ‌(Distance)‌ ‌را‌ ‌بفهمد.‌ ‌یعنی‌ ‌فهمیدن‌ ‌ابعاد‌ ‌و‌ ‌فضای‌ ‌صحنه‌ ‌و‌ ‌رابطۀ‌ ‌آن‌ ‌با‌ ‌اشیا‌ ‌و‌ ‌بدن‌ها.‌ ‌با‌ ‌فهمیدن‌ ‌فاصله،‌ ‌او‌ ‌متوجه‌ ‌شد‌ ‌که‌ ‌می‌تواند‌ ‌از‌ ‌سوژه‌هایش‌ ‌دور‌ ‌شود‌ ‌و‌ ‌یا‌ ‌نزدیک‌ ‌به‌ ‌آن­‌ها‌ ‌بایستد.‌ ‌ایستایی و سکون‌ ‌نمایش‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌کمدی‌ ‌فیزیکال‌ ‌و‌ ‌حرکتِ‌ ‌سوژه­‌ها‌ ‌در‌ ‌فضا‌ ‌درآمیخت‌ ‌و‌ ‌آن­‌ها‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌میان‌ ‌رنگ­‌ها‌ ‌تصویر‌ ‌کرد،‌ ‌در‌ ‌میان‌ ‌پاریس‌ ‌و‌ ‌خیابان­‌هایش.‌ ‌این‌ ‌سریال‌ها،‌ ‌از‌ ‌اولین‌ ‌گام­‌های‌ ‌بنیادین‌ ‌سینما‌ ‌برای‌ ‌درک‌ ‌میزانسن‌ ‌و‌ ‌صحنه‌ ‌بودند.‌ ‌اگر‌ ‌آن‌ ‌روز‌ها‌ ‌گریفیث‌ ‌سینما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌هنر‌ ‌چهره­‌ها‌ ‌تبدیل‌ ‌کرد،‌ ‌فویاد‌ ‌با‌ ‌میراث‌ ‌ملی‌یس‌ ‌قدرت‌ ‌صحنه‌ ‌را‌ ‌جدی‌ ‌گرفت.‌ ‌او‌ ‌نردبانی‌ ‌ساخت‌ ‌برای‌ ‌درنوردیدن‌ ‌پاریس‌ ‌در‌ ‌منطقِ‌ ‌احساس‌ ‌و‌ ‌رنگ­ها،‌ ‌در‌ ‌حرکت‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌سیالیت‌ ‌دوربین‌ ‌و‌ ‌ابزار‌ ‌سینما.‌ ‌ «خون آشام‌ها» ‌محبوب‌ترین‌ ‌سریال‌ ‌فویاد‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌مقدار‌ ‌زیادی‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌محبوبیت‌ ‌را‌ ‌مدیون‌ ‌کاراکتر‌های‌ ‌ویژۀ‌ ‌خود:‌ ‌ایرما وپ،‌ ‌الهۀ‌ خون آشام‌ها‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌تعبیری‌ ‌خون آشام‌ ‌بزرگ،‌ ‌ایده‌ای بود‌ ‌برآمده‌ ‌از‌ ‌فانتاستیکِ‌ ‌نمایشی‌ ‌و‌ ‌موزیدورا‌ ‌توانست‌ ‌لباسِ‌ ‌خیال‌ ‌تنِ‌ ‌آن‌ ‌کند؛‌ ‌با‌ ‌چشم­‌هایی‌ ‌گرد‌ ‌و‌ ‌بزرگ،‌ ‌مو‌هایی‌ ‌سیاه،‌ ‌شانه­‌هایی‌ ‌برهنه،‌ ‌پا‌هایی‌ ‌منعطف‌ ‌و‌ ‌گردنبند‌هایی‌ ‌زیبا.‌ ‌با‌ ‌بدن‌ ‌خوش­تراش‌ ‌خود،‌ ‌برای‌ ‌چند‌ ‌دقیقه‌ ‌در‌ ‌اپیزود‌ ‌درخشانِ‌ ‌شش‌ ‌(The‌ ‌Eyes‌ ‌That‌ ‌Mesmerize)‌ ‌در‌ ‌لباس‌ ‌بادیِ‌ ‌تنگِ‌ ‌گربه‌ای ‌شکلی‌ ‌ظاهر‌ ‌شد،‌ ‌در‌ ‌حالی‌ ‌که‌ ‌داشت‌ ‌نقشۀ‌ ‌گنج‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌اتاقی‌ ‌در‌ ‌هتل می‌دزدید؛‌ ‌این‌ ‌لباس‌ ‌و‌ ‌این‌ ‌بدن‌ ‌و‌ ‌اجرای‌ ‌فویاد،‌ ‌تا‌ ‌به‌ ‌امروز‌ ‌چشم‌نواز ‌است‌ ‌و‌ ‌مهم‌تر‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌ارتباط‌ ویژه‌ای ‌دارد‌ ‌با‌ ‌نوعی‌ ‌از‌ ‌رازگشایی‌ ‌جنسی‌ ‌و‌ ‌فتیشیزه‌ ‌کردن‌ ‌بدن‌ ‌که‌ ‌بعد‌ها‌ ‌منبع‌ ‌الهامی‌ ‌شد‌ ‌برای‌ ‌سوررئالیست­‌ها‌ ‌و‌ ‌سینمای‌ ‌روز‌های‌ ‌آیندۀ‌ ‌پاریس.‌

تکلیف‌ ‌وارثان‌ ‌با‌ ‌سینمای‌ ‌فویاد‌ ‌چیست؟‌ ‌بونوئل،‌ ‌ریوت،‌ ‌فرانژو،‌ ‌گدار‌ ‌و‌ ‌آسایاس‌ ‌در‌ ‌برخورد‌ ‌با‌ ‌فویاد‌ ‌دقیقاً‌ ‌به‌ ‌چه‌ ‌چیز‌هایی‌ ‌فکر‌ ‌می‌ ‌کردند؟‌ ‌قطعاً‌ ‌میزانسن‌ ‌و‌ ‌نحوۀ‌ ‌صحنه‌پردازی‌ ‌و‌ ‌لباس،‌ ‌مهم­‌ترین‌ ‌یادگار‌های‌ ‌آن‌ ‌مرد‌ ‌بود‌ ‌ولی‌ ‌فویاد‌ ‌فَکتی‌ ‌مهم‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌سینمای‌ ‌مدرن‌ ‌به‌ ‌یادگار‌ ‌گذاشت:‌ ‌چطور‌ ‌می­توان‌ ‌با‌ ‌نور‌ ‌بازی‌ ‌کرد‌ ‌و‌ ‌قصه‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌دل‌ ‌نور‌ ‌و‌ ‌رنگ‌ ‌بیرون‌ ‌کشید.‌ ‌و‌ ‌چطور‌ ‌می­توان‌ ‌پرتره­‌هایی‌ ‌از‌ ‌شهر‌ ‌با‌ ‌ابزار‌های‌ ‌ویژوال‌ ‌و‌ ‌فیزیکال‌ ‌ساخت،‌ ‌با‌ ‌ژست­‌ها‌ ‌و‌ ‌شکلک‌­ها.‌ ‌

بازسازی‌ ‌«خون آشام‌ها»‌ ‌و‌ ‌تصویر‌ ‌دوبارۀ‌ ‌ایرما وپ‌ ‌در‌ ‌پاریس‌ ‌مدرن؟‌ ‌آیا‌ ‌امکان‌پذیر ‌است؟‌ ‌آسایاس‌ ‌چرا‌ ‌فویاد‌ ‌و‌ «خون آشام‌ها»ی‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌انتخاب‌ ‌کرد؟‌ ‌یا‌ ‌سؤال‌ ‌اساسی‌تر‌ ‌چرا‌ ‌باید‌ ‌فیلمی‌ ‌ساخت‌ ‌که‌ ‌درون‌ ‌آن‌ ‌فیلمی‌ ‌دیگر‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌بازسازی‌ ‌روز‌های‌ ‌ابتدایی‌ ‌تاریخ‌ ‌سینماست؟‌ ‌برای‌ ‌فیلمسازی‌ ‌چون‌ ‌آسایاس‌ ‌هر‌ ‌فکت‌ ‌ابزاری‌ ‌است‌ ‌برای‌ ‌تولید‌ ‌جهانی‌ ‌برای‌ ‌خود‌ ‌و‌ ‌تاریخ‌ ‌سینما‌ ‌برای‌ ‌سینه‌فیل خوش‌فکری‌ ‌مثل‌ ‌او‌ ‌محلی‌ ‌برای‌ ‌ورود‌ها‌ ‌و‌ ‌خرو­ج­‌ها.‌ ‌در‌ ‌همان‌ ‌سال­‌ها‌ ‌در‌ ‌نامه‌ای ‌به‌ ‌کنت‌ ‌جونز‌ ‌نوشت:‌ ‌«‌ ‌نکتۀ‌ ‌اصلی‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌دنیا‌ ‌مدام‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌تغییر‌ ‌است…‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌یک‌ ‌آرتیست‌ ‌همیشه‌ ‌باید‌ ‌ابزار‌هایی‌ ‌نو‌ ‌آفرید‌ ‌برای‌ ‌توصیف‌ ‌احساساتِ‌ ‌نو‌ ‌و‌ ‌موقعیت­‌های‌ ‌تازه…‌ ‌اگر‌ ‌ما‌ ‌ارزش­‌ها‌ ‌و‌ ‌قواعد‌ ‌خودمان‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌نو‌ ‌نسازیم،‌ ‌در‌ ‌نشان‌ ‌دادن‌ ‌دنیای‌ ‌خودمان‌ ‌شکست‌ ‌خواهیم‌ ‌خورد.»‌ ‌پس‌ ‌پیچیده‌ ‌خواهد‌ ‌بود‌ ‌جواب‌ ‌این‌ ‌سؤال‌ها،‌ ‌ولی‌ ‌مسئلۀ‌ ‌روشن‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌فویاد،‌ ‌«خون آشام‌ها» و موزیدورا جرقه‌ی‌ ‌خیال‌ ‌آسایاس‌ ‌را‌ ‌مشتعل‌ ‌کرده‌اند‌ ‌برای‌ ‌ساختن‌ ‌فیلمی‌ ‌درباره‌ی‌ ‌پاریس‌ ‌و‌ ‌سینمای‌ ‌فرانسه‌ ‌در‌ ‌دهۀ‌ ‌90،‌ ‌برای‌ ‌آفرینش‌ ‌ایرما وپِ‌ ‌مدرن.‌ ‌

ایدۀ‌ ‌به‌ ‌دنیا‌ ‌آمدن‌ ‌«خون آشام‌ها»ی ‌فویاد‌ ‌و‌ ‌«ایرما وپ»‌ ‌آسایاس‌ ‌در‌ ‌برخورد‌ ‌آن­‌ها‌ ‌با‌ ‌بدن‌ ‌زنانه‌ ‌بود،‌ ‌با‌ ‌حساسیت‌ ‌غیر‌ ‌معقول‌ ‌و‌ ‌حسّانی‌ ‌آن­‌ها‌ ‌به‌ ‌چشم‌ها:‌ ‌موزیدورا‌ ‌و‌ ‌مَگی‌ ‌چانگ‌ ‌هر‌ ‌دو‌ ‌چشم­‌هایی‌ ‌ویژه‌ ‌دارند‌ ‌با‌ ‌اندامی‌ ‌یکّه‌ ‌و‌ ‌شهوانی.‌ ‌ومپایرز و ایرما وپ در فیگورِ آرمانی (Idealized) آن­‌ها بود که آفریده شد. موضوع اصلی، بدنِ این ستاره‌ها و ظرافت دیدن آن‌هاست: فویاد و آسایاس در دیدار اول با موزیدورا و مگی، هر دو شگفت‌زده از راز پنهانِ خطوط و کناره‌­ها، هوش از سرشان پریده بود. اما آسایاس چرا ایرما وپ را در زنی از هنگ­‌کنگ تصور کرد؟ پاسخ ساده‌ای ندارد اما رد آشکاری از میلی شدید در آن هست. ایدۀ ایرما وپ یعنی نشانۀ ظرافت و آسایاس این جزئیات را در مگی دید. او می­‌خواست فیلمی درباره و در اطراف او بسازد. فیلمی برای او.

رنه‌ ‌ویدال‌ (ژان پیر لئو) ‌فیلمسازی‌ ‌افسرده‌ ‌و‌ ‌از‌ ‌باقی‌مانده­‌های‌ ‌موج‌ ‌نو،‌ ‌به‌ ‌آن­‌ها‌ ‌گفته‌ ‌است‌ ‌که‌ «خون آشام‌ها»‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌حالتی‌ ‌بازسازی می‌کند‌ ‌که‌ ‌مگی‌ ‌را‌ ‌داشته‌ ‌باشد.‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌روی‌ ‌پردۀ‌ ‌سینما‌ ‌در‌ ‌مراکش‌ ‌دیده،‌ ‌در‌ ‌فیلمی‌ ‌اکشن‌ ‌و‌ ‌با‌ ‌هنر‌های‌ ‌رزمی‌ ‌از‌ ‌سینمای‌ ‌هُنگ‌کُنگ‌ ‌(The‌ ‌Heroic‌ ‌Trio,‌ ‌Johnnie‌ ‌To,‌ ‌1993).‌ ‌تقریباً‌ ‌یک‌ ‌دقیقه‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌همان‌ ‌ابتدا‌ ‌در‌ ‌خانۀ‌ ‌رنه‌ ‌می‌­بینیم،‌ ‌صحنه‌ای‌ ‌از‌ ‌مبارزه‌ی‌ ‌مگی‌ ‌با‌ ‌دیگر‌ ‌زنِ‌ ‌قهرمان‌ ‌داستان:‌ ‌«‌ ‌به‌ ‌خاطر‌ ‌همین!‌ ‌دلیلِش‌ ‌همینه!‌ ‌می‌­فهمی‌ ‌چی‌ ‌میگم؟…».‌ ‌قبل‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌حرفی‌ ‌از‌ ‌ایرما وپ‌ ‌باشد،‌ ‌صحنۀ‌ ‌ملاقات‌ ‌اول‌ ‌مگی‌ ‌و‌ ‌رنه‌ ‌با‌ ‌این‌ ‌دیالوگ‌ ‌عالی‌ ‌شروع‌ ‌می‌شود.‌ ‌رنه می‌گوید‌ ‌که‌ ‌این‌ ‌صحنه‌ ‌بسیار‌ ‌زیباست‌ ‌و‌ ‌مخصوصاً‌ ‌این‌ ‌زیبایی‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌مگی‌ ‌دیده.‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌مثل‌ ‌رقاصی‌ ‌در‌ ‌هوا‌ ‌شناور‌ ‌است،‌ ‌مثل‌ ‌یک‌ ‌آکروبات.

مگی‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌فیلم‌ ‌همان‌ ‌ظرافتی‌ ‌را‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌موزیدورا‌ ‌در «خون آشام‌ها».‌ ‌رنه‌ ‌راست‌ می‌گوید‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌همچون‌ ‌ایرما وپ‌ ‌زیباست،‌ ‌که‌ ‌مثل‌ ‌او‌ ‌قدرتمند‌ ‌است.‌ ‌با‌ ‌همان‌ ‌نگاه­‌های‌ ‌خیره‌ ‌و‌ ‌همان‌ ‌کیفیت‌ ‌از‌ ‌خودمداری،‌ ‌تپش­‌ها‌ ‌و‌ ‌جنب‌وجوش­‌ها.‌ ‌مگی‌ ‌و‌ ‌موزیدورا_‌ ‌سینمای‌ ‌هونگ­کونگ‌ ‌و‌ ‌سینمای‌ ‌صامتِ‌ ‌فرانسه_‌ ‌در‌ جمع‌بستی‌ ‌از‌ ‌ایده­‌ها‌ ‌و‌ ‌حرکت‌ ‌سیّال‌ ‌فیلم­‌ها‌ ‌در‌ ‌یکدیگر،‌ ‌در‌ ‌ذهن‌ ‌فیلمسازی‌ ‌شکل گرفته‌اند‌ ‌که‌ ‌سال­‌هاقبل‌تر‌ ‌زمانی‌ ‌که‌ سینه‌فیلی‌ ‌جوان‌ ‌بود‌ ‌در‌ ‌شمارۀ‌ ‌ویژۀ‌ ‌کایه دو سینما‌(1984)‌ ‌برای‌ ‌سینمای‌ ‌هُنگ‌کُنگ،‌ ‌درباره‌ی‌ ‌رابطۀ‌ ‌این‌ ‌سینما‌ ‌با‌ ‌فرانسه‌ ‌و‌ ‌هالیوود‌ ‌نوشت.‌ ‌مسئلۀ‌ ‌شباهت‌ ‌این‌ ‌فیلم‌­ها،‌ ‌در‌ ‌نحوۀ‌ ‌نگاه‌ ‌آن­‌ها‌ ‌به‌ ‌بازیگر‌ ‌و‌ ‌تأثیر‌ ‌اجرا‌ ‌در‌ ‌منطق‌ ‌روایت‌ ‌بود.‌ ‌دیوید‌ ‌بوردول‌ ‌هم‌ ‌دربارۀ‌ ‌این‌ ‌موضوع‌ ‌نوشته:‌ ‌«‌ ‌فیلم­‌های‌ ‌اکشنِ‌ هنگ‌کنگ،‌ ‌خطی‌ ‌موازی‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌فیلم­‌های‌ ‌سینمای‌ ‌صامت‌ ‌مجسم‌ ‌می‌کنند:‌ ‌سبک‌ ‌بازیگریِ‌ ‌اکسپرسیونیستی‌ ‌و‌ ‌ساختار‌ ‌پلات‌ ‌اپیزودیک‌ ‌آن­ها.»‌ ‌

حرکت.‌ ‌برای‌ ‌ساختن‌ ‌فیلمی‌ ‌سرتاسر‌ ‌در‌ ‌حرکت،‌ ‌به‌ ‌هزارتو‌های‌ ‌ذهنی‌ ‌و‌ ‌به‌ زاویه دید ‌کاملا‌ ‌متفاوتی‌ ‌نیاز‌ ‌دارید.‌ ‌برای‌ ‌ساختن‌ ‌فیلمی‌ ‌شناور‌ ‌در‌ ‌فیلمی‌ ‌دیگر‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌زاده‌شدن‌ ‌است،‌ ‌شما‌ ‌باید‌ ‌با‌ ‌کیفیت‌ ‌درونی‌ ‌صحنه‌ ‌آشوب‌ ‌راه‌ ‌بیندازید.‌ ‌باید‌ ‌کاری‌ ‌کنید‌ ‌که‌ ‌بتوان‌ ‌در‌ ‌میان‌ ‌آغوش‌ ‌آن‌ ‌غلتید‌ ‌و‌ ‌منتظر‌ ‌چیزی‌ ‌نماند.‌ ‌«ایرما وپِ»‌ ‌آسایاس،‌ ‌فیلمی‌ ‌است‌ ‌اساساً‌ ‌درباره‌ ‌و‌ ‌درون‌ ‌حرکتِ‌ ‌بدن‌ها؛‌ ‌فیلمی‌ ‌جامع‌ ‌و‌ ‌گویا‌ ‌درباره‌ی‌ ‌عمل‌ ‌فیلم‌ ‌ساختن،‌ ‌کارکرد‌ها‌ ‌و‌ ‌معماری‌ ‌آن.‌ ‌اگر‌ ‌به‌ ‌فویاد‌ ‌هم‌ ‌دقیق‌تر‌ ‌نگاه‌ ‌کنیم،‌ ‌در‌ ‌دلِ‌ ‌فیلم­‌های‌ ‌او،‌ ‌منطقی‌ ‌درونی‌ ‌برای‌ ‌حرکت‌ ‌هست.‌ ‌و‌ ‌تقریبا‌ ‌واضح‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌از‌ ‌تحرک‌ ‌بدن‌ ‌بازیگران‌ ‌در‌ ‌مقابل‌ ‌دوربین‌ ‌به‌ ‌وجد‌ ‌آمده.‌ ‌کاراکتر‌ها‌ ‌در‌ ‌سریال­‌های‌ ‌فویاد،‌ ‌به‌ ‌خصوص‌ ‌در‌ ‌«خون آشام‌ها»،‌ ‌دنبال‌ ‌سوراخ­‌هایی‌ ‌برای‌ ‌ورود‌ ‌و‌ ‌خروج‌ ‌هستند.‌ ‌از‌ ‌در‌ ‌وارد‌ ‌می‌شوند‌ ‌و‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌پنجره‌ ‌بیرون‌ ‌بروند.‌ گاهی‌ ‌حتی‌ ‌از‌ ‌درون‌ ‌تابلوها.‌ ‌خون آشام‌ها‌ ‌بر‌ ‌پشت‌بام‌های‌ ‌شهر‌ ‌در‌ ‌حال‌ ‌انتقال‌ ‌لذتی‌ ‌هستند‌ ‌از‌ ‌حرکتِ‌ ‌بدون‌ ‌مرز‌ ‌در‌ ‌ساختار‌ ‌روایت‌ ‌و‌ ‌جهان‌ ‌فیلم.‌ ‌از‌ ‌تأثیرات‌ ‌کلیدی‌ ‌فویاد‌ ‌بر‌ ‌آسایاس‌ ‌و‌ ‌«ایرما وپ»،‌ ‌نحوۀ‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌پنجره­‌ها‌ ‌برای‌ ‌پیدا‌ ‌کردن‌ ‌و‌ ‌نهایتاً‌ ‌ساختنِ‌ ‌راه­‌هایی‌ ‌برای‌ ‌ورود‌ ‌و‌ ‌خروج‌ ‌به‌ ‌صحنه­‌ها‌ ‌بود‌ ‌و‌ ‌حتی‌ ‌در‌ ‌قواعدِ‌ ‌کات‌ ‌زدن‌ ‌و‌ ‌حرکت‌ ‌فرضی‌ ‌نما‌ها‌ ‌بر‌ ‌هم.‌ ‌آسایاس‌ ‌اولین‌ ‌نمایی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌بازسازی‌ ‌«خون آشام‌ها»‌ ‌به‌ ‌ما‌ ‌نشان‌ ‌می‌دهد،‌ ‌صحنۀ‌ ‌شکار‌ ‌موزیدوراست‌ ‌توسط‌ ‌مورنو.‌ ‌همان‌ ‌نقطه‌ای‌ ‌که‌ ‌موزیدورا‌ ‌آن‌ ‌لباس‌ ‌را‌ ‌تن‌ ‌می‌کند‌ ‌و‌ ‌ما‌ ‌و‌ ‌مورنو‌ ‌را‌ ‌غرق‌ ‌در‌ ‌هیپنوتیزم‌ ‌این‌ ‌رویای‌ ‌تنانه‌ ‌در‌ ‌او.‌ ‌مورنو،‌ ‌ایرما وپ‌ ‌را‌ ‌شکار‌ ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بی­هوش‌ ‌می‌کند.‌ ‌از‌ ‌فرصتی‌ ‌که‌ ‌دارد‌ ‌استفاده‌ ‌می‌کند‌ ‌و‌ می‌داند‌ ‌که‌ ‌نباید‌ ‌این‌ ‌جواهر‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌دست‌ ‌بدهد. ایرما وپ را‌ ‌در‌ ‌آغوش‌ ‌می‌گیرد‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌نمایی‌ ‌عجیب‌ ‌و‌ ‌خیال‌پردازانه،‌ او را ‌از‌ ‌پنجره‌ ‌بیرون‌ ‌می‌اندازد.‌ ‌پنجره‌ ‌برای‌ ‌فویاد‌ ‌و‌ ‌آسایاس،‌ ‌فرصتی‌ ‌بود‌ ‌برای‌ ‌ر‌هایی‌ ‌کاراکتر‌ها‌ ‌و‌ ‌نفس‌ ‌کشیدن‌ ‌بیشتر‌ ‌صحنه.‌ ‌برای‌ ‌تجربۀ‌ ‌فضای‌ ‌میان‌ ‌رویا‌ ‌و‌ ‌واقعیت،‌ ‌جهان‌ ‌بیرون‌ ‌و‌ ‌درون،‌ ‌ورود‌ها‌ ‌و‌ ‌خروج‌­ها.‌

صحنه‌ای‌ ‌در‌ ‌«ایرما وپ»‌ ‌هست‌ ‌که‌ ‌سخت‌ ‌می­‌توان‌ ‌شیفتۀ‌ ‌آن‌ ‌نشد.‌ ‌کلیدی‌ ‌اضطراری‌ ‌برای‌ ‌درک‌ ‌سینمای‌ ‌آسایاس‌ ‌و‌ ‌کیفیتِ‌ ‌آتشین‌ ‌آن.‌ ‌می‌­توانم‌ ‌ساعت­‌ها‌ ‌تماشایش‌ ‌کنم‌ ‌و‌ ‌لذتی‌ ‌فتیشیستی‌ ‌از‌ ‌رویاپردازی‌ ‌آن‌ ‌ببرم.‌ ‌از‌ ‌مهم­‌ترین‌ ‌فکت­‌های‌ ‌فیلم‌ ‌برای‌ ‌درک‌ ‌ارتباط‌ ‌آن‌ ‌با‌ ‌فویاد‌ ‌هم‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌صحنه‌ ‌قابل‌ ‌ردیابی‌ ‌است،‌ ‌در‌ ‌تونالیته­‌های‌ ‌احساسی،‌ ‌رنگی،‌ ‌موسیقایی،‌ ‌خیالی‌ ‌و‌ ‌رویاگونۀ‌ ‌آن:‌ ‌مگی-ایرما وپ‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌مهمانی‌ ‌عجیب‌ ‌شبانه- با‌ ‌رد‌ ‌درخشانی‌ ‌از‌ ‌کریس‌ ‌مارکر‌ ‌در‌ ‌آن-‌ ‌به‌ ‌هتل‌ ‌بازگشته‌ ‌و‌ ‌متوجه‌ ‌پیغام­‌های‌ ‌متعدد‌ ‌رنه‌ ‌برای‌ ‌تماس‌ ‌با‌ ‌او‌ ‌می‌­شود.‌ ‌شتابان‌ ‌به‌ ‌خانۀ‌ ‌رنه‌ ‌می‌­رود،‌ ‌در‌ ‌حالی‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌در‌ ‌محاصرۀ‌ ‌پلیس­‌ها‌ ‌و‌ ‌پزشکان است.‌ ‌اینجا‌ ‌دومین‌ ‌ملاقات‌ ‌خصوصی‌ ‌کارگردان‌ ‌است‌ ‌با‌ ‌بازیگرش،‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌نمایش‌ ‌راش­‌های‌ ‌تدوین‌ ‌شده.‌ ‌رنه‌ ‌راضی‌ ‌نیست‌ ‌و‌ ‌می­‌گوید‌ ‌این­‌ها‌ ‌تصاویری‌ ‌است‌ ‌درباره‌ی‌ ‌تصاویر‌ ‌و‌ ‌هیچ‌ ‌روحی‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌نیست.‌ ‌و‌ ‌همینجاست‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌او‌ ‌می‌­شنویم‌ ‌که‌ ‌مگی‌ ‌برای‌ ‌او‌ ‌مهم‌­تر‌ ‌از‌ ‌همه‌ ‌چیز‌ ‌است.‌ ‌مهم‌­تر‌ ‌از‌ ‌ایرما وپ.‌ ‌و‌ ‌اعتراف‌ ‌می‌­کند‌ ‌که‌ ‌نقشی‌ ‌برای‌ ‌بازی‌ ‌وجود‌ ‌ندارد.‌ ‌رنه‌ ‌دوباره‌ ‌با‌ ‌اختلالات‌ ‌روانی‌ ‌درگیر‌ ‌می­‌شود‌ ‌و‌ ‌مگی‌ ‌با‌ ‌بیرون‌ ‌رفتن‌ ‌از‌ ‌پنجره‌ ‌به‌ ‌هتل‌ ‌بازمی‌­گردد.‌ ‌صحنه‌ ‌تازه‌ ‌شروع‌ ‌می­‌شود:‌ ‌با‌ ‌نمایی‌ ‌از‌ ‌پنجره.‌ ‌مگی-ایرما وپ‌ ‌در‌ ‌لباس‌ ‌لاتکسِ‌ ‌سکسی‌ ‌خود‌ ‌دارد‌ ‌با‌ ‌ترانه‌ای‌ ‌از‌ ‌گروهSonic‌ ‌Youthدر‌ ‌اتاق‌ ‌می­‌چرخد‌ ‌و‌ ‌دوربین‌ ‌آسایاس‌ ‌درون‌ ‌آغوش‌ ‌او‌ ‌شنا‌ ‌می­کند:‌ ‌«رویا‌ ‌ببین،‌ ‌رویای‌ ‌دختری‌ ‌مثل‌ ‌من‌ ‌را‌ ‌ببین…و‌ ‌من‌ ‌حس‌ ‌می­‌کنم‌ ‌دارم‌ ‌ناپدید‌ ‌می‌شم…»‌ ‌ایرما وپ‌ ‌از‌ ‌اتاق‌ ‌بیرون‌ ‌می‌آید‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌راهرو‌ها‌ ‌راه‌ ‌می‌­رود‌ ‌و‌ ‌فضای‌ ‌اطراف‌ ‌را‌ ‌زیر‌ ‌نظر‌ ‌می­‌گیرد.‌ ‌هنوز‌ ‌ایده‌ای‌ ‌از‌ ‌انگیزۀ‌ ‌او‌ ‌برای‌ ‌این‌ ‌کار‌ ‌نداریم‌ ‌تا‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌پنهانی‌ ‌وارد‌ ‌اتاق‌ ‌دیگری‌ ‌در‌ ‌هتل‌ ‌می‌شود.‌ ‌اتاق‌ ‌زنی‌ ‌که‌ ‌برهنه‌ ‌روی‌ ‌تخت‌ ‌خوابیده‌ ‌و‌ ‌با‌ ‌معشوقۀ‌ ‌خود‌ ‌حرف‌ ‌می‌زند.‌ ‌رنگ‌ ‌و‌ ‌نور‌ ‌آبی‌ ‌در‌ ‌اتاق،‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌یاد‌ ‌شب­‌های«خون آشام‌ها»‌ ‌می‌اندازد.‌ ‌او‌ ‌آمده‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌اتاق‌ ‌دزدی‌ ‌کند؟‌ ‌ایرما وپ‌ ‌جواهرات‌ ‌زن‌ ‌را‌ ‌می­‌قاپد،‌ ‌از‌ ‌اتاق‌ ‌بیرون‌ ‌می‌­زند‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌پشت­‌بام‌ ‌می‌­گریزد.‌ ‌در‌ ‌شبی‌ ‌بارانی‌ ‌وآبی‌فام،‌ ‌از‌ ‌پله­‌ها‌ ‌بالا‌ ‌می‌رود‌ ‌و‌ ‌جواهرات‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خیابان‌ ‌می‌سپرد.‌ ‌تصمیمی‌ ‌در‌ ‌لحظه‌ ‌برای‌ ‌او‌ ‌که‌ ‌خود‌ ‌چون‌ ‌جواهری‌ ‌در‌ ‌میان‌ ‌نور‌ ‌و‌ ‌آب‌ ‌می­‌درخشد.‌ ‌مگی‌ ‌چرا‌ ‌این‌ ‌کار‌ ‌را‌ ‌می‌­کند؟‌ ‌برای‌ ‌حس‌ ‌بیشتری‌ ‌از‌ ‌ایرما وپ‌ ‌بودن؟‌ ‌همه‌ی‌ ‌پاسخ­‌ها‌ ‌در‌ ‌مقابل‌ ‌انرژی‌ ‌صحنه‌ ‌رنگ‌ ‌می‌­بازند. ‌ ‌قادر‌ ‌به‌ ‌تشخیصِ‌ ‌منطقی‌ ‌آن‌ ‌نیستیم‌ ‌و‌ ‌تنها‌ ‌می‌­توانیم‌ ‌محو‌ ‌تماشای‌ ‌آن‌ ‌شویم.‌ ‌غرق‌ ‌در‌ ‌ابعاد‌ ‌و‌ ‌فضای‌ ‌رویایی‌ ‌که‌ ‌چیزی‌ ‌خلسه‌آور‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌نیست. پنجره و پشت‌بام؛ نقشۀ راهنمای فویاد برای حرکت آزادانه در فضا بود و برای آسایاس رابطه‌ای میان میل و آزادی.

«ایرما وپ» نقطه‌ای بود برای اتصال ایده‌های فویاد و سینمای صامت فرانسه با رویاهای دهۀ شصت و به چالش کشیدن آن­ها. آسایاس، «ایرما وپ» و «آبِ سرد» (1994) را با دوربین سوپر 16، بدون پول و هر دو را در زمانی کم­تر از یک ماه ساخت؛ که این برای او موقعیتی آزادانه‌تر فراهم می‌کرد برای تجربۀ چیزها و کاربستِ رادیکال آن­‌ها در دل فیلم‌­هایی جوان و روان. سال­های موج نو را با موسیقی راک و نویز درآمیخت و فیلم‌هایی ساخت درباره­ و درونِ تَن‌های آزاد زنده در همزمانی کنش و احساس. نمی‌توانید «آب سرد» و آن مهمانی شبانه را بدون پلی­‌لیستِ درخشان آن تصور کنید. و همین‌طور موتورسواری مگی و ناتالی ریچارد را در بازتابِ چراغ‌های پاریس بر آب رودخانه. می‌توانید شیفتۀ قلب تپندۀ آن‌ها باشید اگر به کیفیت­ ناگهانی و عظیم لحظه‌ها نگاه کنید.

«ایرما وپ» درون خود دو فیلمساز دارد که با کناره‌گیری اولی دیگری ساخت فیلم را ادامه می‌دهد. ژان پیر لئو و لو کاستل هر دو از موقعیتی جداگانه از سینما؛ اولی از آیکون‌های موج نوست و از فیلم‌های تروفو- به خصوص «روز برای شب» (1973)- آمده و دومی از فیلم فاسبیندر که آسایاس وقتی «ایرما وپ» را می‌ساخته دائما در فکر آن بوده- جالب است که لئو و کاستل هر دو در یک روز به دنیا آمده‌اند!- «از بدکاره مقدس برحذر باش» (1971)، فیلم درخشان فاسبیندر در حال و هوای لئونارد کوهن و نوش مدام، فیلمی بود سراپا مدرن درباره و درونِ یک صحنۀ فیلمبرداری و منبعی مهم برای تولّدِ ایرما وپ. رنه ویدال و خوزه مورنو هر دو نماینده‌هایی از سینما با رویکردهای متفاوت به «خون آشام‌ها» و فویاد: رنه خاصیت روایی که «خون آشام‌ها» درون خود حمل می‌­کرد را نادیده می‌گرفت تا بتواند فیلمی آوانگارد و سوررئال از درون آن بیافریند. کافی است صحنه‌ای از «خون آشام‌ها» را که به مگی نشان می‌دهد نگاه کنیم (اپیزود 6). خوزه مورنو که ما او را در انتهای فیلم، زمانی که دیگر خبری از مگی و رنه نیست می‌­بینیم، خاصیت روایی فویاد را جدی‌تر می‌داند و ما را دوباره با پرسش حضور مگی چانگ درگیر می‌­کند. ایرم اوپِ او طبقۀ کارگر پاریس است، با ولگردها و دزدهای آن. در نمایی عجیب، او را در خانه‌اش می‌بینیم که جلوی تلویزیون در حالی که «خون آشام‌ها» پخش می‌شود خوابش برده. «خون آشام‌ها»ی موردعلاقۀ او چیزی است که داریم می‌بینیم: اپیزود 3 (Red Cryptogram) با حضور موزیدورا-ایرما وپ در کاباره‌ای در پایین شهر.

انتظار دارید ایرما وپ چگونه تمام شود؟ چه پایانی سراغ دارید برای فیلمی که خود را در تناقض­‌های درونی‌اش می‌پیچد و رازِ وجودی‌اش را با حرکت و سرعت می‌آمیزد؟ برای فیلمی سرشار از حضور تاریخ سینما، پایانی با احضار تصاویر نیاز دارید: چراغ‌ها خاموش می‌شود و ما با پیکره‌ای از فیلم مواجهیم که در دستان رنه تراشیده شده. یا تصاویر مگی-ایرما وپ که در خطوط و نقاط دوباره متولد شده. ترکیبی از فویاد، استن بَرکیج، کِنِت اَنگر و فیلم «زهر و ابدیت» که ایزیدور ایزو در سال 1951 و به عنوان بیانیه‌ای برای «لِتریسم» ساخت. آسایاس ایرما وپِ مدرن خود را از وضوح و شفافیت بیرون می‌کشد و در نور و سایه رها می‌کند. سفری پرمخاطره از درون واقعیت تا وهم و رویا. از درون آب­ی شب­‌ها تا ظرافتِ حضور در آغوش تصاویر.