• Aparat

نقد

چین از زمان نما می‌گیرد*

تصور جمعی و تولید فضا